Pay Sahipleri İlişkiler Birimi

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlediği 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Dördüncü Bölüm “Diğer Yükümlülükler” başlıklı 11 No.lu maddesi kapsamında ortaklıklar ile yatırımcılar arasında iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir. Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahipleriyle ile şirketimiz arasında doğru ve şeffaf şekilde iletişimin sağlanması ve ortaklık ile diğer resmî kurum ve kuruluşlar ile iletişimin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.


Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğini Sn. Semih Serkan ÜNALDI yürütmekte olup, sahip olduğu lisans bilgileri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yetkilinin Adı Soyadı Sahip Olduğu Lisanslar İletişim Bilgileri
Semih Serkan ÜNALDI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı,

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Tel: (312) 278 11 06

Faks: (312) 454 20 55

e-mail:yatirimci@beyazfilo.com

serkan.unaldi@beyazfilo.com
 • Yetkilinin Adı Soyadı

 • Semih Serkan ÜNALDI
 • Sahip Olduğu Lisanslar

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı,

  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
 • İletişim Bilgileri

 • Tel: (312) 278 11 06

  Faks: (312) 454 20 55

  e-mail:yatirimci@beyazfilo.com

  serkan.unaldi@beyazfilo.com

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜNÜN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev ve esasları; ilgili tebliğ kapsamında aşağıda açıklanmıştır:


 • Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 • Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak
 • Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 • Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yukarıda tebliğ kapsamında yer alan faaliyetlerin haricinde aşağıda belirtilen görevleri de yerine getirmektedir:


 • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini cevaplar.
 • Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgiyi güncel olarak Şirketin web sitesi aracılığı ile pay sahiplerinin kullanımına sunar.
 • Faaliyet raporlarının mevzuatın ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar.

İletİşİm Formu